سونا بخار

مراحل استفاده از سونا بخار

مراحل استفاده از سونا بخار

در مورد مراحل استفاده از سونا بخار نیز درست همانند  سونا خشک روش بی چون و چرایی وجود ندارد ،  بلکه متناسب با هدفی که هر فرد در نظر دارد و با توجه به شرایط بدنی می توان رویکردهای مختلفی را در پیش گرفت. بسیاری از افراد تمایل دارند پیش از ورود به سونا بخار [...]
خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید